سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
مجمع نماینگان طلاب 
نماینده طلاب بیرجند و نهبندان 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی 
ریاست 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو شورای پژوهشی  
1383/03/31 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
کمیته امور مدارس شورای گسترش حوزه علمیه قم 
عضویت 
1385/07/30 
ادامه دارد 
همکاری علمی 
همکاری 
انجمن کتابخانه دیجیتالی اسلامی 
از موسسان 
 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
همایش ملی اصطلاح نامه/ و عضو هیئت علمی همایش مذکور 
ریاست 
1386/06/31 
 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای علمی معاونت فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی 
عضویت  
1388/01/01 
 
همکاری علمی 
همکاری 
شورای اصطلاح نامه های فارسی ایران، وزارت علوم 
عضویت 
 
ادامه دارد 
همکاری علمی 
همکاری 
شورای سیاستگذاری مرکز اطلاعات 
زیاست و عضویت  
1384/05/31 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو هیئت علمی 
1381/07/30 
ادامه دارد 
همکاری علمی 
همکاری 
پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی 
عضو کمیته ارتقای هیئت علمی 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی 
همکاری 
شورای پژوهشی مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی 
ریاست 
 
ادامه دارد 
علمی و اجرائی